Реєстрація Забули пароль?
Головна Новини Он-лайн замовлення публікації Видання Контакти
Публікації в виданнях України    
 

Новини

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
14.08.2009 м. Київ № 969
Про затвердження листа щодо рекомендацій з обсягу розкриття емітентами інформації про аудиторський висновок

З метою впровадження єдиного підходу щодо обсягу аудиторського висновку, який оприлюднюється емітентами в офіційному друкованому виданні та в загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів у складі регулярної річної інформації емітен¬тів цінних паперів,

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А :
  1. Затвердити лист щодо рекомендацій з обсягу розкриття емітентами інформації про аудиторський висновок, який оприлюднюється в офіційному друкованому виданні та розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів в складі регулярної річної інформації відповідно до вимог розділу V Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року № 1591 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 лютого 2007р. за № 97/13364.
  2. Управлінню організаційного забезпечення роботи Голови Комісії та міжнародних зв’язків (Н. Піскун) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до вимог законодавства України.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії М. Бурмаку.

Голова Комісії Сергій Петрашко
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 14.08.2009 № 969

ЛИСТ щодо рекомендацій з обсягу розкриття емітентами інформації про аудиторський висновок, який оприлюднюється в офіційному друкованому виданні та розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів в складі регулярної річної інформації відповідно до вимог розділів V Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року № 1591 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 лютого 2007 р. за № 97/13364

Статтею 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії від 19 грудня 2006 року № 1591 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 лютого 2007 р. за № 97/13364 (далі – Положення 1591), передбачено обов’язок емітентів цінних паперів оприлюднювати річну інформацію про емітента шляхом опублікування її в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.

Положенням щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року № 1528 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 23 січня 2007 р. за № 53/13320, встановлено вимоги щодо аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку.

Пунктом 3 глави 7 розділу V Положення 1591 передбачено, що опублікування річної інформації у офіційному друкованому виданні (крім річної інформації емітентів облігацій місцевих позик) здійснюється за формою, наведеною у додатку 43 до цього Положення.

Відповідно до пункту 10 «Інформація щодо аудиторського висновку» додатку 43 Положення 1591, розкривається інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку емітента, та зазначається загальний висновок аудитора (аудиторської фірми).

В інформації про аудитора (аудиторську фірму) рекомендовано зазначати:

  • для юридичних осіб: повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ;
  • для фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності: прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ.

Сутність загального аудиторського висновку полягає в письмовому підтвердженні думки аудитора (безумовно-позитивна, умовно-позитивна, відмова від висловлення думки, негативна думка) про відповідність (невідповідність) дійсного фінансового стану та результатів діяльності емітента річній фінансовій звітності та консолідованій фінансовій звітності, складеній емітентом.
Зазначається думка аудитора стосовно концептуальної основи фінансової звітності, використаної для підготовки фінансових звітів (із зазначенням країни походження концептуальної основи фінансової звітності, якщо концептуальна основа не є Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку), а також розкривається думка аудитора з приводу справедливості та достовірності відображення (або достовірного відображення в усіх суттєвих аспектах) інформації в фінансових звітах згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та їх відповідності вимогам законодавства.

Згідно з пунктом 1.14 глави 2 розділу V Положення 1591, опис бізнесу емітента розкривається відповідно до пункту 12 додатку 37, в якому, зокрема, наводиться текст аудиторського висновку.

Враховуючи вимоги пункту 14.4. розділу І Положення 1591, рекомендовано розміщати в загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів аудиторський висновок, ідентичний тому, що подається до Комісії та підписаний аудитором (керівником аудиторської фірми) і завірений печаткою аудитора (аудиторської фірми).

Голова Комісії Сергій Петрашко
Повернутись